Ortopedisk medicin, tips  nr 8 från Fråga Helhetsdoktorn

Introduktion

Smärttillstånd som biverkan.

Ryggnyheter

Atlantomed-metoden

Tryckvågsbehandling

Länkar
 
 
 
 

 

Introduktion
Ortopedisk medicin och närliggande terapiformer såsom manuell medicin, osteopati, naprapati och kiropraktik har den gemensamma nämnaren manuell (manuell = med handen) behandling. Tekniken används vid ett flertal sjukdomstillstånd exempelvis ryggsmärta, whiplashskador (pisksnärtskador), huvudvärk och nedsatt ledrörlighet. Den manuella medicinen har utvecklats med utgångspunkt från de manuella undersöknings- och behandlingstekniker som från början användes av osteopater och kiropraktorer i USA och Storbritannien. Den ortopediska medicinen är numera högt utvecklad i Europa och det finns flera utbildningscentra och läkarföreningar för ortopedisk medicin, bl. a.  "Svensk Förening för Ortopedisk Medicin" som bedriver utbildningsverksamhet i ortopedisk/manuell medicin.

Den manuella medicinen har kritiskt granskat osteopatins och kiropraktikens olika teorier och praktiker. Den har vidareutvecklat och förfinat dem och utmönstrat en del tvivelaktiga teorier, t ex att de flesta ryggbesvär och många invärtesmedicinska sjukdomstillstånd beror på vad som kallas kotförskjutningar och "subluxationer", som lätt kan botas med kiropraktisk manipulationsbehandling. Många smärttillstånd ( även sådana liknande dem man ser vid t ex hjärtinfarkt och magsår) kan bättre förklaras av olika leders funktionsinskränkningar (blockeringar) med sekundära muskulära spänningstillstånd, inflammatoriska retningstillstånd och även tryck på perifera nerver och kärl. Genom s k cutaneo-viscerala reflexer (via nervbanor från huden till inre organ) kan inre organ påverkas. Om de utlösande funktionsstörningarna behandlas försvinner i regel också symtomen från de påverkade inre organen.

Den ortopediska medicinen sysslar framför allt med diagnos och behandling av reversibla funktionsstörningar i ryggen och extremitetslederna. De sjukliga förändringarna skall så långt det är möjligt fås att gå tillbaka genom olika manuella behandlingstekniker. Övriga tillstånd skall utredas ytterligare och remitteras till annan behandling, t ex ortopedisk kirurgi, invärtes medicinsk behandling eller psykoterapi.

Den manuella medicinens diagnostik syftar till att spåra upp och tolka alla reversibla funktionsstörningar i ryggen och extremitetslederna. I detta syfte används dels konventionella medicinska undersökningsmetoder (fysikalisk undersökning , röntgen, laboratorieprover etc.), dels statisk och dynamisk undersökning av ryggen och rörelseapparaten, palpation (man känner igenom) av leder, muskler, ledband, bindväv och hud samt en analys av fynden med hänsyn till funktionen. Man försöker ställa en patologisk-anatomisk diagnos, en funktionsdiagnos och en lokaldiagnos.

För att behandla de funktionsbegränsande tillstånden i ryggen och extremiteterna använder sig den manuella medicinen av olika behandlingstekniker: akut vid behov immobilisering/ sängläge, gips, lokala smärtstillande injektioner, värmebehandling, elektroterapi o d, olika mjukdelstekniker: muskeltöjning och massage, mobilisering av blockerade leder, dels passivt och dels aktivt och i vissa fall riktade manipulationsgrepp.

Dessa riktade manipulationsgrepp och behandlingar är inte det centrala i manuell behandling. När det t ex föreligger ökad rörlighet i en led (hypermobilitet) med slappa ledband och ledkapslar föreligger t o m kontraindikationer för manipulation, som i dessa fall endast kan förvärra tillståndet trots en ibland tillfällig kortvarig lindring av smärtan som förleder patienten att tro att behandlingen är den rätta. Här behövs det i stället stabiliserande, muskelstärkande behandling. Detta belyser vikten av en noggrann diagnos före all behandling och det förutsätter bl a kunskaper hos behandlaren.

Till behandlingen hör också att åtgärda eventuella psykosociala orsaker till kroniska smärttillstånd i rygg och leder och att lära patienterna ergonomi, kunskaper om arbetsmiljön samt ge dem ett träningsprogram för att de skall kunna förbättra ledfunktionen och återvinna smärtfriheten.

Via Helhetsdoktorn kan Du få undersökning och behandling av läkare med ortopedmedicinsk examen, sjukgymnast med ortopedmedicinsk vidareutbildning eller legitimerad naprapat eller kiropraktor.

    Referens: TALLMOGÅRDENS VÄG TILL HÄLSA, Praktisk biologisk medicin av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag, 1993 s 104-105.
En del mediciner ger reaktioner i form av inflammation i muskler och leder. Här finner Du en lista på en del läkemedel som är kända för att ge upphov till smärttillstånd som biverkan.

Ryggnyheter:Behandling med Atlantomed-metoden


Frågesida för dig som behöver konsultera läkare:

helhetsdoktorn.se/atlaskotan/


Ergositter
 

Vad är den naturliga sittpositionen för människan? 
 På stenåldern var det glest mellan stolarna och en uppskattning  av sittvanor kan vi
sannolikt få genom att studera naturfolken där huksittande är en vanlig position. I modern kontorsmiljö och arbetsmiljö är ofta en huksittande position opraktisk men det finns ett stolsystem som gör att vi kan sitta med ländryggen i en hälsosamt naturlig och avlastad position. 

En ofta giltig hälsoregel som inte bara gäller kost och rörelse utan även kroppsposition: 

                "Hälsans hemlighet är konsten att leva stenåldersliv 
                utan att ha det stentrist!" 
 

Vid en huksittande position får man en avlastning av trycket på mellankotskivorna i
ryggen. En liknande avlastning på kontorsmiljön utan att behöva sitta som en
stenåldersman får man genom att använda en avlastande stol på kontoret. 

En "röntgenbild" visar hur tyngdkraften avlastas från diskarna: 
Stenåldessitttandet eller naturfolksittandet i modern tappning kan se ut på detta
sättet. 

I dagens huksittande på ergositterstolen kan man ändå uppehålla en vanlig S-kurvatur samtidigt som ryggens diskar avlastas på samma sätt som man får vid naturfolkens huksittande. Naturfolkens huksittande glömdes bort i vårt moderna.
samhälle under industrialismens införande. 


 


Informationssida om Ergositter

onssi

Sadelstolen.
A. Salli stolen
En annan princip som ger avlastning för ryggen är att använda en sadelstol. En sadelstol har även fördelar då den kan ge mindre tryck på underlivet.
Informationssida om Salli stolen
Information om sexuella problem och sittande.


Tryckvågsbehandling

Stimulerar och ger ett effektivt stöd till kroppens självreparerande egenskaper. Det är vanligt att uppleva en omedelbar smärtlindring och därmed bättre rörlighet. Eventuella biverkningar är minimala.Behandlingen leder till en inflammationsliknande reaktion i den behandlande vävnaden. Kroppen reagerar med ökad blodcirkulation och ämnesomsättning i i området, vilket stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser. Tryckvågorna bryter ned skadad vävnad och förkalkningar.
Bra vid kroniska seninflammationer axlar, höfter , armbågar, knän, hälsenor.
Även bra vid hälsporre och smärta fotsulor
.Några länkar inom manuell medicin: 

Svensk Förening för Ortopedisk Medicin:  SFOM
Odenplans Ryggklinik
Gonstead metoden
www.ergositter.info.se/  Information om Ergositter
www.salli.com Information om Salli stolen

Kiropraktik
Legitimerade Kiropraktorers RiksOrganisation

Här hittar du länsvis alla medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganistion.  www.kiropraktik.se/
Falu Kiropraktik & Akupunkturklinik: Stefan Göras:  leg kiropraktor
Adolf Fredriks Fysiocenter Ryggkliniken!

Kiropraktiken i Sverige http://www.kiropraktik.edu/


American Association of Orthopaedic Medicine
Das SCHMERZtherapeutische Kolloquium - Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.Das 


 Tillbaka till HelhetsdoktornBertil Dahlgren 2023-09-26